Šuchterová s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Reklamácie

Prevádzka: Veľkoobchod a maloobchod Poľská 6, 040 01 Košice

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Šuchterová s.r.o. , IČO : 36601845 DIČ : 2022105877 (ďalej len „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa ( ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“ ) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady výrobku alebo služby ( ďalej aj „reklamácia“ ) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Zákazník v zmysle reklamačného poriadku je : A, Fyzická osoba ( nepodnikajúca osoba) B, Podnikajúci subjekt podľa §2 zákona č.513/1991 Zb., alebo subjekt ,ktorý má identifikačné číslo ( IČO )

1.1. Reklamačný poriadok pre fyzické osoby sa riadi v súlade so zákonom č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Občiansky zákonník“ ), zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“ ) ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.2. Reklamačný poriadok pre podnikajúce subjekty( bod 1.2 odsek b), sa riadi v súlade so zákonom č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Obchodný zákonník“ ), zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“ ) ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar a služby zakúpené kupujúcim od predávajúceho.

1.4. Predmetom reklamácie služieb sú skryté chyby, t.j. také, ktoré nemožno zistiť kontrolou pri preberaní a objavia sa pri používaní predmetu služby.

1.5. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v priestore pokladne predaja zákazníkovi na prízemí budovy v prevádzkarni firmy na Poľskej 6, Košice.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU A SLUŽBY

A, Fyzická osoba

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.

2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady, je záručná doba 24 mesiacov, však predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena ( § 619 Občianskeho zákonníka ).

2.3. Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov ( § 620 ods.2 Občianskeho zákonníka)

2.4. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru predávajúcim.

2.5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

2.6. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

B, Podnikajúci subjekt

2.7. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 12 mesiacov.

2.8. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady, je záručná doba 12 mesiacov, však predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena .

2.9. Pri použitých veciach je záručná doba 6 mesiacov

2.10. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru predávajúcim.

2.11. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

2.12. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

3.1. Kupujúci má právo zakúpený tovar reklamovať.
Reklamáciu uplatňuje v prevádzkarni firmy predávajúceho, t.j. na prízemí budovy na Poľskej 6, v Košiciach.

3.2. Predávajúci, pracovník obchodu ( predavač ) je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

3.3. Predávajúci ( predavač ) je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

Reklamačný protokol obsahuje tieto údaje:

  • identifikačné údaje kupujúceho ( názov a adresa spoločnosti, resp. meno, priezvisko a adresa kupujúceho )
  • dátum uplatnenia reklamácie
  • aký tovar je reklamovaný
  • množstvo tovaru
  • kedy bol tovar zakúpený
  • presný popis vady ne reklamovanom tovare
  • podpis a pečiatka predávajúceho

Reklamačný protokol – formulár Š sro 095, vyplní predávajúci v 2 vyhotoveniach, pričom kupujúci obdrží 1 vyhotovenie – kópiu reklamačného protokolu.

4. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

4.1. Ak je reklamácia oprávnená a ide o vadu , ktorú možno odstrániť , má kupujúci právo na jej bezplatné , včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

4.2. Ak je reklamácia oprávnená a ide o vadu , ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu , aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady , má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy t.j. vrátenie peňazí.

4.3. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy , ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav , ak sa rovnaká vada vyskytuje tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

4.4. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

4.5. Ak je reklamácia oprávnená a ide o vadu , ktorú nemožno odstrániť , ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

4.6. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

5. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

5.1 Pri predkladaní tovaru na reklamáciu kupujúci predloží :

  • záručný list a doklad o kúpe Na doklade o kúpe musí byť jasne a viditeľne uvedený druh tovaru, množstvo, jeho cena, dátum a miesto nákupu
  • reklamovaný tovar, ktorý je kompletný, čistý, v súlade s všeobecnými hygienickými zásadami, mechanicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušenými plombami, neodstráneným alebo nepoškodeným výrobným číslom, nepoškodený neodbornými zásahm

5.2 Kupujúci je povinný používať tovar len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie.

5.3 Kupujúci nesmie tovar prevádzkovať v nevhodných podmienkach, ako sú agresívne chemické prostredie, vysoká teplota, vlhkosť, prašnosť a podobne.

5.4 Pri osobnom odbere kupujúceho, predávajúci neuznáva dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru .

5.5 V prípade zaslania tovaru prostredníctvom pošty alebo prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný tovar skontrolovať po prevzatí zásielky. Zistené vady alebo nekompletnosť tovaru musí u kupujúceho reklamovať do 72 hodín po prevzatí zásielky.

5.6. Opotrebovanie charakteristické pre daný tovar alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

6. OSTATNÉ USTANOVENIA

6.1. Tento reklamačný poriadok RP Š sro - 2021 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.07.2021

6.2. Za vybavenie reklamácie zodpovedá: Andrea Hlubová


V Košiciach, dňa 30.06.2021
Schválil : Andrea Hlubová konateľka spoločnosti Šuchterová s.r.o.


Názov Zverejnené
Formulár na odstúpenie od zmluvy Veľkosť: 16.35 Kb Typ: DOCX 27.07.2021

NEWSLETTER - nájdite rady, aktuálne novinky a špeciálne akcie

Potrebujete poradiť pri výbere? Navštívte našu predajňu, alebo nás kontaktujte.