Šuchterová s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obchodné meno: Šuchterová s.r.o.
Sídlo: Poľská 6, 040 01 Košice
IČO: 36 601 845
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd: Sro, vl.č.17535/V
Zastúpená: Ing. Mária Šuchterová, konateľ
Kontaktná osoba: Ing. Mária Šuchterová
e-mailová adresa: ekonom@suchterova.sk
Telefonický kontakt: +421904336679

Súhlas so spracovaním osobných údajov: V zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov (v rozsahu: meno a priezvisko, telefonický a emailový kontakt, prípadne iný poskytnutý údaj) z dôvodu kontaktovania prevádzkovateľa prostredníctvom webovej stránky www.suchterova.sk spoločnosťou Šuchterová s.r.o. ako prevádzkovateľom informačného systému, v rámci ktorého dochádza k spracovaniu osobných údajov.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov a ich použitím za účelom možnosti poskytnutia informácií o ponuke tovarov a služieb spoločnosti Šuchterová s.r.o. a prípadného zisťovania spokojnosti zákazníkov.

Za predpokladu, že osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi nie sú a nebudú využívané na iný ako vyššie uvedený účel a nebudú spracované s cieľom zasielania produktových a marketingových informácií zákazníkom, či inom formou priameho marketingu.

Tu uvedený súhlas udeľujem až do jeho odvolania a prehlasujem, že údaje v ňom uvedené sú pravdivé. Beriem na vedomie, že súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať (v prípade nevyžiadanej elektronickej komunikácie zaslaním spätnej odpovede).


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI: Šuchterová s.r.o.

zapísanej v Obchodnom registri Slovenskej republiky Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 17535/V

Informácia podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení a v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov).

Spoločnosť Šuchterová s.r.o., si kladie za úlohu chrániť osobné údaje všetkých svojich klientov v súlade s normami Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Spoločnosť prijala príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane zákona o ochrane osobných údajov, vzťahujúcimi sa na ochranu údajov. Cieľom prijatia týchto opatrení je zabezpečiť ochranu osobných údajov jej klientov pred nezákonnými formami spracúvania. Prístup k osobným údajom klientov majú len oprávnené osoby našej spoločnosti.

Primárnymi zásadami v oblasti ochrany osobných údajov našej spoločnosti sú najmä:

  • Poskytovanie osobných údajov sa realizuje len v intenciách osobitných zákonov, a to najmä štátnym orgánom alebo súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy.
  • Zhromažďované a spracúvané osobné údaje našich klientov sú v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, titul, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové údaje.
  • Na zaistenie ochrany a bezpečnosti spracúvaných osobných údajov sme prijali zodpovedajúce opatrenia a využívame moderné informačné technológie.
  • Osobné údaje, ktoré nám klient poskytol spracovávame na právnom základe, ktorým je plnenie zo strany prevádzkovateľa v zmysle uzavretej spotrebiteľskej zmluvy. Pri tomto právnom základe sa nevyžaduje na spracovanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby (dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva).
  • Osobné údaje, ktoré nám klient poskytol, spracúvame len na vopred stanovený účel, ktorým je plnenie zmluvných a predzmluvných záväzkov vyplývajúcich z poskytovanie našich služieb.
  • Osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujeme inému prevádzkovateľovi, ktorý by ich mohol využiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.
  • Poskytnuté osobné údaje uchovávame vo svojich informačných systémov v súlade s právnymi predpismi a len na nevyhnutný čas.
  • Podľa zákona máte kedykoľvek právo nás písomne žiadať o poskytnutie informácií o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame. Rovnako máte právo prevádzkovateľa kedykoľvek požiadať o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvanie osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov ako aj právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
  • Prevádzkovateľ konštatuje, že poskytované služby nie sú určené a adresované pre osoby mladšie ako 16 rokov. V opačnom prípade vyžadujeme súhlas zákonného zástupcu, resp. prehlásenie, že ak má klient menej ako 16 rokov, požiadal o súhlas svojho zákonného zástupcu o súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Šuchterová s.r.o.
Poľská 6, 040 01 Košice

IČO: 36 601 845 | DIČ: 2022105877 | IČ DPH: SK2022105877

Kontaktná osoba: Ing. Mária Šuchterová
telefonický kontakt: +421904336679 e-mail: ekonom@suchterova.sk

NEWSLETTER - nájdite rady, aktuálne novinky a špeciálne akcie

Potrebujete poradiť pri výbere? Navštívte našu predajňu, alebo nás kontaktujte.